ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність

в закладі дошкільної освіти (ясел- садку) № 75 « Сонечко»

Запорізької міської ради Запорізької області

 

1.     Загальні положення

1.1.  Положення про академічну доброчесність в закладі дошкільної освіти (яслах- садку) № 75 «Сонечко» Запорізької міської ради Запорізької області (далі - Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками закладу дошкільної освіти, всіма учасниками освітнього процесу.

1.2.  Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу дошкільної освіти, Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних актів закладу дошкільної освіти.

1.3.  Мета Положення у дотриманні академічної доброчесності педагогічними  працівниками, що передбачає:

-          високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу дошкільної освіти (освітній, практичній, виховній, дослідній тощо),

-          підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, законними представниками здобувачів дошкільної освіти та здобувачами дошкільної освіти,

-          запобігання порушення академічної доброчесності;

-          посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

-          дотримання норм законодавства про авторське право;

-          надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

            1.3.1. Дотримання академічної доброчесності законними представниками здобувачів дошкільної освіти та здобувачами дошкільної освіти передбачає:

-        самостійне виконання дітьми практичних (продуктивних) завдань, завдань поточного та підсумкового та поточного моніторингового дослідження (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

-        посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

-        дотримання норм законодавства про авторське право;

-        надання достовірної інформації про результати власної навчальної (творчої, продуктивної) діяльності.

1.4.       Педагогічні працівники, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу дошкільної освіти, зобов'язуються виконувати норми даного Положення.

1.5.     Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах - освітній (навчальній), практичній та виховній (морально-психологічний клімату колективі).

 

2.       Принципи, норми академічної доброчесності та етики в

       закладі дошкільної освіти

2.1.      Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час освітньої діяльності, провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів виховання та/або наукових (творчих) досягнень, попередження порушень при організації освітнього процесу.

2.2.      Для забезпечення академічної доброчесності та етики в закладі дошкільної освіти учасникам освітнього процесу необхідно дотримуватися наступних принципів:

-      демократизм;

-       законність;

-       верховенство права;

-       соціальна справедливість;

-       пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

-       рівноправність;

-       гарантування прав і свобод;

-       науковість;

-       професіоналом та компетентність;

-       партнерство і взаємодопомога;

-       повага та взаємна довіра;

-       відкритість і прозорість;

-   відповідальність за порушення академічної доброчесності.

       2.2.1. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

     2.2.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

-   дотримання норм Конституції України;

-  дотримання норм чинного законодавства України в сфері дошкільної освіти та освіти;

-   дотримання загальноприйнятих етичних норм;

-  дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, взаєморозуміння, толерантності стосунків між усіма учасниками освітнього процесу;

-   дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

-   дотримання норм законодавства України про авторське право;

-   повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

- об’єктивного та неупередженого оцінювання вмінь здобувачів дошкільної освіти;

-   якісного, вчасного та результативного виконання своїх функціональних обов’язків;

-   надання якісних освітніх послуг, впровадження у професійній діяльності інноваційних методів виховання;

-   відповідно до вимог законодавства підвищення власної кваліфікації;

-  підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, вчасне проходження курсової підготовки;

-   обов’язкову присутність, активну участь на засіданнях педагогічної ради та колегіальну відповідальність за прийняття управлінських рішень;

- неухильне і постійне дотримання мови спілкування, обраної закладом як основної в  освітній діяльності здобувачів дошкільної освіти;

- дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

- використання у освітній або дослідницькій, практичній діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації та грамотне посилання на них;

- не допущення фальсифікування або фабрикування інформації, наукових результатів з їх наступним використанням у роботі (курсовій, дипломній);

-  не розголошення конфіденційної інформації, інформацію з обмеженим доступом та інші види інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

-  надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

-    уникнення приватного інтересу та конфлікту інтересів;

            -   запобігання корупції, хабарництву;

-  не пропонувати хабар за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій, практичній діяльності;

-  утвердження позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, примноження його традицій;

- збереження, поліпшення та раціональне використання матеріально-господарчої бази закладу дошкільної освіти;

-   нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

-  негайно повідомляти адміністрацію закладу дошкільної освіти у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам тощо.

2.2.3       Дотримання академічної доброчесності законними представниками здобувачів дошкільної освіти та здобувачам дошкільної   освіти:

-         особиста присутність на всіх заняттях, окрім випадків через  поважні причини;

-       дотримання загальноприйнятих етичних норм поведінки;

-  дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, взаєморозуміння, толерантності стосунків між усіма учасниками освітнього процесу;

-       несення відповідальності за порушення академічної доброчесності тощо.

 

3.                Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності та етики

3.1.           При прийомі на роботу працівник знайомиться із Положенням про академічну доброчесність під розписку, після ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти.

3.2.          Положення про академічну доброчесність в закладі дошкільної освіти доводиться до батьківського загалу на Конференції, а також оприлюднюється на сайті ЗДО.

3.3.          Вихователь-методист закладу дошкільної освіти, який відповідає за методичну роботу:

           3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом організації практикумів, консультації, засідань ініціативних груп та творчих груп, круглих столів та інших колективних та індивідуальних форм навчання педагогічних працівників щодо створення, оформлення ними методичних розробок, досвідів робіт, робіт для публікацій, на конкурси різного рівня.

3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує педагогам сервіси безкоштовної перевірки на плагіат.

                       3.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення.

 

4.                 Відповідальність за порушення академічної доброчесності

4.1.      За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

4.2.       Формами  проявів  академічної недоброчесності є:

-         академічний плагіат;

-         академічне шахрайство;

-        виконання на замовлення та (або) продаж текстів (курсових робіт, досвідів робіт, досліджень);

-         порушення методики виконання досліджень;

-        академічна фальсифікація та фабрикація - публікація вигаданих результатів досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу;

-     приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту;

-       академічний обман;

-       академічне хабарництво;

-       приватний інтерес (педагога або батьків) щодо перемоги у конкурсах (акціях, концертах, виставках інше), через відтворення дорослим дитячих малюнків та інших видів дитячої продуктивної діяльності;

-       службова недбалість;

-       зловживання впливом.

4.3.       Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

Перевірці на академічний плагіат підлягають:

-                     навчальні роботи, (досвіди роботи, проекти, реферати, курсові роботи, конспекти тощо), що вимагають рекомендації колегіального органу управління закладу до видання, а також дистанційні курси. Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють колегіальний орган управління закладу.

-      рукописи статей, тези доповідей, які надсилаються до редакцій наукових журналів (експертизу матеріалів забезпечує комісія з питань академічної доброчесності;

Форми академічного плагіату:

-        використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

-        декілька фраз або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

-        представлення в якості власного твору (есе, досвіду роботи, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.

4.4.       Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього процесу змістом яких є:

-         посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

-      повторна публікація своїх практичних матеріалів;

4.5.    Академічний обман - надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (творчої) діяльності чи організації освітнього процесу.

4.6.          Академічне хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

4.7.           В свою чергу, неправомірна вигода - це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

4.8.    Конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

4.9.    Службова недбалість - невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

4.10.      Зловживання впливом - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

4.11.      За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:

-     дисциплінарна;

-     адміністративна та кримінальна;

-    відмова у підвищенні кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання;

-      позбавлення кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання;

-      позачергова атестація працівника з ініціативи адміністрації атестації;

-      інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення норм цього Положення може передбачати накладання санкцій, в т.ч. звільнення з роботи, за поданням Комісії з питань академічної доброчесності.

 

5. Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників

5.1.     З метою виконання норм цього Положення в закладі дошкільної освіти створюється Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників (далі - Комісія).

5.2.     Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції Адміністрації закладу дошкільної освіти щодо накладання відповідних санкцій.

5.3.     У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері освіти та дошкільної освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу дошкільної освіти, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, іншими нормативними (локальними) актами закладу дошкільної освіти та цим Положенням.

5.4.     До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади. Склад Комісії затверджується наказом директора закладу дошкільної освіти за поданням рішення педагогічної ради (колегіального органу управління ЗДО), та затверджується наказом директора ЗДО.

Строк повноважень Комісії становить 5 років. Будь-який працівник закладу дошкільної освіти, законний представник здобувача дошкільної  освіти може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

        5.5. Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.     

           5.6. Рішення Комісії оформлюється  протоколом та актом, які разом із зібраними документальними матеріалами передаються керівнику для прийняття відповідного рішення згідно чинного законодавства України.

5.7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання., що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

         5.8. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

          5.9. Комісія, не менше одного разу на рік, звітує про свою роботу перед колегіальним органом управління закладу дошкільної освіти – педагогічною радою.

          5.10. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контакті дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, група, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються. Комісія відмовляє в задоволенні заяви на порушення прав заявника, якщо вважатиме скаргу необґрунтованою, не виявить факти зазначених порушень, та не встановить причинно-наслідковий зв'язок між поведінкою особи, дії якого оскаржуються, і порушенням прав особи, яка подала скаргу.

На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

      5.11. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

5.12.       Повноваження Комісії:

-     одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

-       проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та законних представників здобувачів  дошкільної освіти;

-        ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти;

-       готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та практичну діяльність ЗДО № 75;

      - надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів спеціального закладу дошкільної освіти.

 

6.          Попередження академічної недоброчесності

6.1 Для попередження порушень недотримання норм та правил академічної доброчесності у закладі дошкільної освіти використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

- інформування законних представників здобувачів дошкільної освіти, та педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики, моральної етики;

- ознайомлення законних представників здобувачів дошкільної освіти й  педагогічних працівників в цим Положенням;

- експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак академічного плагіату в досвідах роботи, дослідженнях, проектах підготовлених до захисту тощо.

 

7. Заключні положення

7.1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради (колегіальним органом управління закладу дошкільної освіти) та вводиться в дію наказом директора закладу дошкільної освіти.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради (колегіального органу управління закладу дошкільної освіти) та вводяться в дію наказом директора закладу дошкільної освіти.

 

 


Міністерство освіти і науки України

Закони України:

Укази Президента України:

Постанови Кабінету Міністрів України:

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
 2. від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 3. від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"
 4. від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"
 5. від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 6. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
 7. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
 8. від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
 9. від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»
 11. №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

Накази Міністерства:

 1. Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669
 2. Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 "Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

 3. від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 4. від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"
 5. від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
 6. від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 7. від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
 8. від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"
 9. від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"
 10. від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 11. Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 12. від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
 13. від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 14. від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"
 15. від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"
 16. від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"
 17. від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 18. від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"
 19. від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 20. від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"
 21. від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"
 22. від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"
 23. від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 24. від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

Листи Міністерства:

 1. Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"

 2. Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

 3. Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»

 4. Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

 5. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

 6. Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
 7. Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"
 8. Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»
 9. Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в  дошкільних навчальних закладах  у 2014/2015 навчальному році"
 10. Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"
 11. Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"
 12. Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навального закладу та електронної реєстрації»

 13. Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"
 14. Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"
 15. Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"
 16. Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
 17. Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
 18. Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 19. Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"
 20. Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 21. Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 22. Лист Міністерства № 1/9-446  від 20.06.13 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"
 23. Лист МОН України від 28.02.13 №  1/9-152

 24. Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  "Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах"
 25. Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"
 26. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 27. Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "
 28. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
 29. Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "
 30. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 31. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 32. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 33. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 34. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 35. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 36. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 37. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 38. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 39. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
 40. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"
 41. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
 42. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 43. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."
 44. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 45. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 46. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 47. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 48. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 49. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 50. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 51. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 52. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 53. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 54. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"
 55. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 56. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 57. Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"
 58. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 59. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших міністерств:

Листи інших Міністерств:

Розпорядження Міністерства: