Лексичні ігри-вправи для розвитку мовлення.

Збагачення активного словника дитини

Розвиток мовлення — це не лише збагачення словника, формування звукової, граматичної культури та вдосконалення зв’язного мовлення. Насамперед, це — розвиток вміння спілкуватися. Тому ми вчимо дітей робити повідомлення, пояснювати, переконувати, доповнювати, домовлятися, хвалити, надихати, дискутувати, вітати, слухати інших, користуватися вербальними та невербальними (міміка, жести, рухи) засобами виразності.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні поставив перед педагогами основне завдання — виховати особистість, яка успішно діє в різних життєвих ситуаціях. А здатність швидко адаптуватися до нових соціальних умов безпосередньо залежить від комунікативних умінь та навичок, достатній рівень яких дає дитині змогу само реалізуватися й адекватно діяти в соціальному оточенні.

Щоб навчити дитину оперувати своїми мовними знаннями, виховати ініціативну особистість з високим рівнем мовленнєвої творчості, ми використовуємо у своїй роботі різні методи та прийоми мовленнєвого розвитку, зокрема:

·          лексичні та мовленнєві вправи;

·          мовленнєві логічні задачі;

·          інтерактивні методи — «дерево рішень», «мікрофон», метод багатоканальної діяльності тощо.

Лексичні та мовленнєві вправи

Одним з дієвих методів розвитку мовлення дошкільників є використання лексичних та мовленнєвих вправ. Це завдання практичного характеру для вправляння дітей в активному вживанні слів-означень, антонімів, створенні синонімічного ряду тощо. Метою такого  вправляння є розвиток словника:

збагачення його образними словами;

розкриття метафоричних образів.

Для урізноманітнення вправ доцільно використовувати поетичні твори. Адже поезія є невичерпним джерелом, звідки можна брати яскраві приклади образних порівнянь та метафор.

За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове

У синє море...

Тополі поволі

Стоять собі, мов сторожа,

Розмовляють з полем.

Використання лексичних та мовленнєвих вправ сприяє розвитку мислення дітей, забезпечує достатній лексико-граматичний запас для висловлювань, робить мовлення дітей більш виразним і барвистим. Дошкільники залюбки виконують вправи, в яких необхідно:

·          дібрати синоніми до заданих слів;

·          замінити слово іншим, близьким за значенням;

·          завершити порівняння, метафору;

·          перетворити непоширене речення на поширене;

·          відгадати слово;

·          «розфарбувати» слова тощо.

Мовленнєві перлинки

Справжнім багатством за своєю суттю і навчальною цінністю є

 приказки та прислів’я. У лаконічних висловлюваннях приховано глибину і гостроту розуму українського народу. Невимушене спілкування з дошкільниками, що виникає під час обговорення, тлумачення цих «перлинок», має велике значення для розвитку у дітей мовлення і пізнання ними світу, усвідомлення одвічних

загальнолюдських цінностей.

«Перлинки» про слово і про мову

·        Без мови не підеш і до корови.

·        Щебече, як соловейко, а кусає, як гадюка.

·        На його слові можна мур будувати.

·        Слова ласкаві, а думки лукаві.

·        Шабля ранить тіло, а слово — душу.

·        Не бачила оком — не плещи язиком.

Мовленнєві логічні задачі

Мовленнєві логічні задачі — це розповіді-загадки про природу, відповіді на які дитина може дати лише тоді, коли чітко усвідомлює закономірності та причинно-наслідкові зв’язки між явищами та об’єктами навколишньої дійсності. Тому перед їх використанням необхідно обов’язково проводити відповідну роботу.

Проблемні запитання спонукають малюків до пізнання, розвивають логічне мислення, активізують мовлення: у дітей виникає бажання висловлюватися, говорити, ділитися своїми припущеннями, знаннями. На перших етапах розв’язанню мовленнєвих задач присвячують ціле заняття або їх використовують як частину бесіди, розповіді за картиною тощо. Надалі аби активізувати розумову діяльність дітей, варто запропонувати їм самостійно складати мовленнєві задачі.